Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

9 stycznia  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Przyjaciół III LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

Zebranie było poprzedzone posiedzeniem Zarządu w sprawie przyjęcia  Sprawozdania Finansowego za rok 2018. Zarząd  jednogłośnie  przyjął Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO za rok 2018. Jednocześnie Zarząd  postanowił przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami na statutowe przedsięwzięcia roku bieżącego 2019.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Przyjaciół III LO wybrano kol. Stanisława Moczyńskiego. Wybrany Przewodniczący przejął prowadzenie obrad zarządzając jednocześnie 30 minutową przerwę w obradach celem obejrzenia tradycyjnych Jasełek przygotowanego przez uczniów Liceum.

Po przerwie kol. Moczyński przedstawił Uchwałę Zarządu w sprawie nadania Członkowstwa Honorowego dla emerytowanych nauczycieli w osobach: prof. Jadwigi Kolano, prof. Wojciecha Ślósarskiego. Zebrani jednogłośnie zaaprobowali przedstawione kandydatury. Po podjęciu Uchwały wręczono Dyplomy Honorowych Członków Stowarzyszenia prof. Jadwidze Kolano i prof. Wojciechowi Ślósar­skiemu. W dalszej części zebrania Przewodniczący przedstawił propozycję Zarządu w zakresie zmian do Statutu Stowarzyszenia. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione propozycje. Przyjęte zmiany zawarto w sprawozdaniu Komisji Uchwał i Wniosków.

Jednomyślnie podjęło uchwalę o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy w nieco zmienionym składzie.

Prezes:            Ewa Skopowska

Wiceprezes:    Stanisław Moczyński

Wiceprezes:    Robert Damski

Sekretarz:        Iwona Matuszewska-Fobka

Skarbnik:        Maria Granowska

Członek:         Zuzanna Fiszer

Członek:         Michał Piszczek

Członek:         Barbara Siadek

 Nowo wybrana Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:

Przewodniczący:        Waldemar Trzeszczkowski

Członek:                     Violetta Piekarska

Członek:                     Elżbieta Pelc

Prezes Stowarzyszenia kol. Ewa Skopowska przedstawiła Program działania Stowarzyszenia na nową kadencję. Po krótkiej dyskusji nad przedstawionym programem Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zakończono.