„PRO GLORIA SCHOLAE”

 

S T A T U T

„STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

I PRZYJACIÓŁ

 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA

w BYDGOSZCZY”

z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 3

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest społeczną organizacją, działającą zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 

§ 2

 

1.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.      Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.

3.      Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bydgoszczy.

4.      Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.      Stowarzyszenie działa w oparciu o prace społeczną swoich członków.

6.      Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem absolwentów i przyjaciół Szkoły.

7.      Do wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 3

 

1.      Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Stowarzyszenie posługuje się nazwą: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy i zastrzeżonym znakiem graficznym. Stowarzyszenie posługiwać się może także nazwą skróconą: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy.

3.      Nazwa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy, nazwa skrócona i zastrzeżony znak graficzny mogą być używane przez jego członków lub przez inne osoby fizyczne lub prawne na zasadach określonych przez Zarząd.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 4

 

 Celem Stowarzyszenia jest:

1)      promowanie, inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie absolwentów na rzecz wszechstronnego rozwoju III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy zwanego dalej „Szkołą” i środowiska lokalnego,

2)      propagowanie osiągnięć dorobku Szkoły,

3)      prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia Szkoły i jej zasłużonych wychowan­ków,

4)      wspieranie działań Szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych, pod­trzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5)      pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego Szkoły,

6)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

7)      wspomaganie Szkoły w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,

8)      organizacja i wspomaganie wypoczynku młodzieży,

9)      działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

10)  upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,

11)  upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

§ 5

 

1.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      wspieranie kontaktów miedzy absolwentami Szkoły,

2)      organizowanie spotkań koleżeńskich, sympozjów i innych form pogłębiania integracji absolwentów i przyjaciół szkoły,

3)      zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

4)      prowadzenie działalności wydawniczej,

5)      organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych, kulturalnych i rozrywko­wych,

6)      fundowanie stypendiów nagród i zapomóg na rzecz uczniów Szkoły lub jej absolwentów,

7)      inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego Szkoły,

8)      inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej oraz uczestniczenie w działaniach spo­łeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru Szkoły, w tym poprzez organizowanie i przeprowa­dzanie zbiórek odzieży i żywności, które w całości zostaną przekazane ubogim uczniom,

9)      współdziałanie z organami Szkoły,

10)  współdziałanie z władzami państwowym i samorządowymi, w szczególności miasta Byd­goszczy oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

11)  gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,

12)  poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia.

2.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po spełnieniu wymogów wynikają­cych z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

§ 6

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków honorowych,

3)      członków wspierających.

 

§ 7

 

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wyraża wolę współudziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, której deklaracja została przyjęta przez Zarząd.

2.      Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgod­nie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3.      Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

4.      Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklaracje zawierającą oświadczenie o przystąpie­niu i zobowiązuje się do opłacania składek, a ponadto:

                  1)      osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL,

                  2)      osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączają także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

5.      O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej Decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego. Decyzja o odmowie przyjęcia w poczet członków wymaga formy pisemnej.

6.      Od decyzji odmownej przedstawionej w formie pisemnej zainteresowanemu przysługuje prawo pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie do 1 miesiąca od otrzymania informacji o decyzji Zarządu. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków.

 

§ 8

 

Członek Zwyczajny

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1)      brania uczestnictwa we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia, w tym do uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia, w Walnych Zebraniach Członków Stowarzy­szenia i brania udziału w głosowaniach,

2)      korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,

3)      zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4)      posiadania legitymacji Stowarzyszenia,

5)      korzystania z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez statut Stowarzyszenia i jego władze,

6)      uzyskiwania od Zarządu informacji dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia i jej wyników finansowych.

 

§ 9

 

 Członek Wspierający

1.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna mająca siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w §8 ust.2 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.      Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd.

3.      Członek wspierający jest uprawniony do udziału, z głosem doradczym, w Walnym Zebraniu Członków oraz naradach i zebraniach organizowanych przez Zarząd lub zespoły problemowe oraz do brania udziału we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia.

4.      Członek wspierający w pracach Stowarzyszenia może być reprezentowany przez upoważnionego przedstawiciela.

5.      Członek wspierający nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.

6.      Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez niego wysokości.

7.      Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z §13.

 

 

 

 

 

§ 10

 

 Członek Honorowy

1.      Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Szkoły lub Stowarzyszenia, której postawa moralna i do­tychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2.      Decyzję o nadaniu statusu członka honorowego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, za zgodą osoby uhonorowanej.

3.      Członek honorowy jest uprawniony do udziału, z głosem doradczym, w Walnym Zebraniu Członków oraz naradach i zebraniach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub zespoły problemowe oraz do brania udziału we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia.

4.      Członek honorowy nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowa­rzyszenia.

5.      Członek honorowy ma prawo do niepłacenia składek członkowskich.

6.      Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 13.

 

§ 11

 

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1.      przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszeń,

2.      realizowanie celów Stowarzyszenia,

3.      aktywne włączanie się w prace Stowarzyszenia,

4.      realizowanie zobowiązań finansowych podjętych wobec Stowarzyszenia, w tym regularne opła­canie składek członkowskich,

5.      przyczynianie się do powiększenia duchowego i materialnego dorobku Stowarzyszenia,

6.      dbanie o autorytet Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.      złożenia oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2.      śmierci członka,

3.      wykluczenia, o którym mowa w § 13.

 

§ 13

 

1.      W przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w §11, Zarząd Stowarzyszenia mo­że wykluczyć członka ze Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, przy obecności, co naj­mniej połowy członków Zarządu.

2.      Wykluczenie może nastąpić:

1)      za prowadzenie działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

2)      za nieusprawiedliwione zaniechanie udziału w pracach Stowarzyszenia,

3)      za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej jeden rok, pomimo dwu­krotnego pisemnego wezwania do zapłaty,

4)      na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 2/3 wszystkich członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punktach 1) i 2),

5)      z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

 

 

 

§ 14

 

1.      Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

2.      Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków prawa członka składającego odwołanie ulegają zawieszeniu.

3.      Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

4.      Osoby, które zostały wykluczone mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, jednak nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty wykluczenia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA, WŁADZE STOWARZYSZENIA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 15

 Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

 

1.      Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, są one jednak zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

2.      Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

3.      Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

 

 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 17

 

1.      Walne Zebranie Członków tworzą członkowie Stowarzyszenia.

2.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 18

 

Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 

§ 19

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków

1.      Walne Zebranie Wyborcze odbywa się raz na 5 lat.

2.      Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się co roku, po zamknięciu bilansu działalności me­rytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

3.      Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków, co najmniej na 1 miesiąc przed oznaczonym terminem jego odbycia.

§ 20

 

 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane:

1.      z inicjatywy Zarządu,

2.      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3.      na zgłoszone na piśmie żądanie minimum 15% członków Stowarzyszenia nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania.

2.      Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien określać porządek obrad.

 

§ 21

 

1.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.

2.      Walne Zebranie Członków jest ważne, jeśli bierze w nim udział, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie, Walne Zebranie Członków będzie ważne w drugim terminie (po upływie 30 minut)  bez względu na liczbę obecnych członków.

3.      Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą:

1)      z prawem do głosowania oraz czynnym i biernym prawem wyborczym - wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

2)      z głosem doradczym - członkowie honorowi Stowarzyszenia oraz członkowie wspierający lub ich upoważnieni przedstawiciele.

4.      Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 22

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.      uchwalanie zmian Statutu,

2.      wybór Prezesa Stowarzyszenia,

3.      wybór członków Zarządu,,

4.      wybór członków Komisji Rewizyjnej,

5.      udzielanie absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków,

6.      odwołanie Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

7.      rozwiązanie Stowarzyszenia,

8.      nadawanie godności członka honorowego,

9.      podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i terminach ich płatności,

10.  podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,

11.  uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych dotyczących działalności meryto­rycznej, w tym gospodarczej i organizacyjnej Stowarzyszenia oraz programów działania Stowa­rzyszenia,

12.  rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,

13.  rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia,

14.  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

15.  rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,

16.   rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

 

 

ZARZĄD

§ 23

 

Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za prowadzoną działalność jedynie przed Walnym Zebraniem Członków.

 

 

§ 24

 

1.      Zarząd liczy od 5 do 11 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2.      Zarząd składa się z Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków Zarządu.

3.      Osoba wchodząca w skład Zarządu może być zawieszona w czynnościach lub odwołana z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiodła zaufanie członków Stowarzyszenia. Zawieszenie lub odwołanie osoby wcho­dzącej w skład Zarządu może nastąpić większością minimum1/2 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.

 

§ 25

 

1.      Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3)      podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

4)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz podejmowanie działań w jego imieniu,

5)      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

6)      opracowanie planów działalności, sprawozdań, wniosków i regulaminu działania Zarządu,

7)      przyjęcie Regulaminu działania Zarządu (większością 2/3 głosów przy obecności co naj­mniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu),

8)      zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w granicach ustalonych przez Walne Zebranie Członków,

9)      zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,

10)  składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

2.      Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.      Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

4.      Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

 

§ 26

 

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

 

§ 27

1.      Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia są uprawnieni: Prezes Stowarzyszenia lub Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Skarbnik Stowarzyszenia lub Sekretarz Stowarzyszenia, działający łącznie.

2.      Prezes Stowarzyszenia:

-        kieruje pracami Zarządu,

-        czuwa nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu.

3.      Wiceprezes Stowarzyszenia zastępuje Prezesa pod jego nieobecność w sprawach pozostających w jego kompetencji.

4.      Sekretarz Stowarzyszenia:

-        kieruje pracami sekretariatu,

-        prowadzi dokumentację Stowarzyszenia, w tym rejestr członków i protokoły Walnych Zebrań Członków oraz posiedzeń Zarządu.

5.      Skarbnik Stowarzyszenia prowadzi finansową działalność Stowarzyszenia w zakresie wpływów i wydatków.

6.      W przypadku wystąpienia śmierci lub odwołania poszczególnych członków władz wybieralnych pozostałym członkom organu przysługuje prawo dokooptowania członka na wolne stanowisko. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 30% liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 28

 

1.      Komisja Rewizyjna w liczbie 3 osób jest organem kontroli wewnętrznej powoływanym przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

2.      W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby należące do Zarządu.

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

4.      Wszystkie decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów jej członków.

 

§ 29

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, szczególnie w dziedzinie finansowej oraz gospodarczej i przedstawianie Zarządowi wniosków pokon­trolnych,

2)      rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów wewnętrznych natury dyscyplinarnej, które wymagają interwencji Zarządu,

3)      składanie wniosków o udzielenie absolutorium lub odmowę udzielenia absolutorium ustępu­jącemu Zarządowi.

2. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

 

§ 30

 

1.      Komisja Rewizyjna ma prawo zawiesić wykonalność decyzji Zarządu w przypadkach oczywiste­go naruszenia dyscypliny, niezgodności ze Statutem oraz regulaminami Stowarzyszenia.

2.      W przypadku zakwestionowania lub zawieszenia wykonalności decyzji, Zarząd zwołuje Nadzwy­czajne Walne Zebranie Członków w terminie do 3 tygodni od zakwestionowania, w celu roz­wiązania zaistniałego problemu.

3.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 31

 

 Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości i ruchomości, środki pieniężne oraz prawa majątkowe.

§ 32

 

Źródłami dochodów Stowarzyszenia są:

1)      składki członkowskie,

2)      dochody z nieruchomości, ruchomości stanowiących własności lub będących w posiadaniu Stowarzyszenia,

3)      dochody z innych praw przysługujących Stowarzyszeniu,

4)      darowizny, zapisy oraz spadki,

5)      dotacje,

6)      wpływy z ofiarności publicznej,

7)      pożytki płynące z posiadanych praw,

8)      dochody z działalności statutowej,

9)      wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§ 33

 

1.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3.      Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

4.      Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

1)      nabycie, zbycie lub obciążanie nieruchomości,

2)      nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

3)      zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

4)      wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

5)      rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

6)      przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 

§ 34

 

Dochód Stowarzyszenia uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.

 

§ 35

 

1.      Do wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia służą środki finansowe, o których mowa w§32

2.      Zabrania się:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warun­kach,

3)      wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pra­cowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób blis­kich.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36

 

1.      Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.

2.      Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu.

 

§ 37

 

1.      Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2.      O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków, które jednocześnie powołuje Komisję Likwidacyjną.

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 38

 

Interpretacja postanowień Statutu należy do Walnego Zebrania.

 

§ 39

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim „Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy”, które odbyło się dnia 27.02.2008 roku w Bydgoszczy przy ulicy Nowogrodzkiej 3.