aktualności

SPOTKANIE NOWOROCZNE ABSOLWENTÓW 10.01.2017

 

Tradycją stało się iż na początku roku organizujemy spotkanie absolwentów. Młodzież jak co roku przygotowuje dla nas spektakl Jasełkowy i za każdym razem jest to inny program organizowany przez klasy gimnazjalne i licealne pod okiem pani katechetki Aleksandry Porębnej.

Na początku spotkania koleżanka Iwona Matuszewska i Ewa Skopowska powitały zebranych gości, a szczególnie tych którzy przybyli po raz pierwszy i ku naszej uciesze wyrazili chęć wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.  Pani Dyrektor Grażyna Dziedzic złożyła życzenia noworoczne zebranym oraz poprosiła,  by po występie młodzieży absolwenci i przyjaciele szkoły dokonywali wpisu do księgi Pana Tadeusza. Poza spektaklem młodzież wykonała dla nas kolędy w języku łacińskim.

Po występie przy kawie i ciasteczkach upieczonych przez absolwentów (co też stało się tradycją spotkań Noworocznych) omawialiśmy m in. sprawy związane z jubileuszem naszej Trójki.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 17.03.2016

 

17 marca  odbyło się posiedzenie Zarządu w sprawie przyjęcia  Sprawozdania Finansowego za rok 2015. Zarząd  jednogłośnie  przyjął Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy za rok 2015. Jednocześnie Zarząd  postanowił przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami na statutowe przedsięwzięcia roku bieżącego – 2016. Stosowną uchwałę w tym zakresie podjęła także Komisja Rewizyjna. W dalszej części zebrania podjęto uchwały dotyczące:  ufundowania księgi pamiątkowej oraz do częściowego sfinansowania monografii w związku z jubileuszem 70-lecia Szkoły oraz ufundowania nagród dla uczniów biorących udział w konkursie okolicznościowym.

JASEŁKA i Jubileusz

 

Dnia 12.01.2016 uczniowie  liceum przygotowali dla naszych absolwentów tradycyjne spotkanie Jasełkowe. W uroczystości uczestniczyła pani dyrektor Grażyna Dziedzic oraz prof. Wojciech Slósarki, który uczył absolwentów różnych roczników maturalnych począwszy od 1970 roku. Na początku spotkania pani Dyrektor powitała gości i złożyła życzenia noworoczne. W imieniu Zarządu głos zabrały Ewa Skopowska oraz  Iwona Matuszewska, które zaprosiły zebranych na program przygotowany przez młodzież szkolną.

Uczniowie liceum przedstawili Jasełka przygotowane przez panią katechetkę Aleksandrę Porębną. Zarząd podziękował  za przygotowanie programu, a uczniów nagrodził brawami.

II – ga część spotkania związana była z prof. Slósarkim, który obchodził jubileusz 70-tych urodzin. Absolwenci przygotowali profesorowi niespodziankę w postaci „naszyjnika” złożonego z 70-ciu czekoladowych cukierków oraz pamiątkową laurkę z podpisami obecnych uczestników spotkania. Pan profesor wspominał swoją pierwszą pracę w naszej Trójce, wspominał nauczycieli (niektórzy z nich już od nas odeszli) oraz swoich absolwentów ich lekcje i niezapomniane wycieczki. Spotkanie minęło w miłej atmosferze przy kawie i wypiekach naszych absolwentów. 

III Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z dnia 21.11.2015

Zebranie otworzyła prezes Ewa Skopowska powitaniem uczestników. Na podstawie listy obecności stwierdzono wymaganą liczby członków.

Na przewodniczącego Prezydium Walnego Zebrania wybrano jednomyślnie kolegę Stanisława Moczyńskiego, na Sekretarza Prezydium powołano koleżankę Iwonę Matuszewską-Fobka, natomiast na członka Prezydium koleżankę Zuzannę Fiszer .

Po wysłuchaniu sprawozdania Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Walne Zebranie jednomyślnie podjęło uchwalę o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy w nieco zmienionym niż dotychczasowym składzie.

Prezes:            Ewa Skopowska

Wiceprezes:    Stanisław Moczyński

Wiceprezes:    Robert Damski

Sekretarz:        Iwona Matuszewska-Fobka

Skarbnik:        Maria Granowska

Członek:         Zuzanna Fiszer

 Nowo wybrana Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie:

Przewodniczący:        Waldemar Trzeszczkowski

Członek:                     Violetta Piekarska

Członek:                     Elżbieta Pelc

Prezes Stowarzyszenia p. Ewa Skopowska przedstawiła program działania na nową kadencję. Następnie wywiązała się dyskusja i członkowie Stowarzyszenia zgłaszali swoje propozycje do planu działania. Propozycje będą rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Walne Zebranie uświetnił występ Teatru Arlet prezentując znane i lubiane przeboje zespołu ABBA. 

III Walne Zebranie

 

W dniu 21.11.2015 r. o godz.10.30, w sali gimnastycznej "naszego ogólniaka" odbędzie się III Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy.

W programie Zebrania m.in. sprawozdania Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w latach 2012-2015r., wybór Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy, a także wybór Komisji Rewizyjnej. W przerwie występ zespołu Arlet.

Wszystkich członków Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy.

Więcej artykułów…